Medezeggenschapsraad

Door de invoering van de Lumpsumfinanciering hebben de besturen meer vrijheid gekregen om te beslissen hoe het beschikbare budget besteed zal worden. Er wordt meer aan de eigen verantwoordelijkheid van scholen en besturen overgelaten. Dit betekent een intensievere betrokkenheid van de medezeggenschapsraad. De raad heeft namelijk de volgende taken en bevoegdheden:

- Een bijdrage leveren aan de besluitvorming over het schoolbeleid
- Het bevorderen van openheid, openbaarheid, gelijke behandeling,
onderling overleg, veiligheid, gezondheid en welzijn.
- Het recht op overleg met het bevoegd gezag
- Initiatiefrecht
- Informatierecht
- Het recht om alle aangelegenheden te bespreken
- Adviesrecht
- Instemmingsrecht

De leden van de medezeggenschapsraad volgen regelmatig een cursus om de kennis op peil te brengen en de vaardigheden te ontwikkelen. Zo kunnen we op grond van eigen visie en argumenten een gesprek aangaan met bestuur en management.

De raad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.
Oudergeleding: Paulien van Tetering-Magcheels en Michel Gerrits
Personeelsgeleding: Resi Oomes en Yvon Stoffelen

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij een van de bovenstaande personen.

   

2014