Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad.
Bij Torenschouw bestaat deze raad uit twee ouders en twee personeelsleden van de school:
– Paulien van Tetering, ouderlid en voorzitter
– Michel Gerrits, ouderlid
– Yvonne Tilgenkamp, personeelslid
– Yvon Stoffelen, personeelslid en secretaris

De directeur is bij de vergaderingen aanwezig en bespreekt ontwikkelingen vanuit Delta-onderwijs.
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat er een besluit genomen wordt.

De raad heeft de volgende taken en bevoegdheden:
– Een bijdrage leveren aan de besluitvorming over het schoolbeleid
– Het bevorderen van openheid, openbaarheid, gelijke behandeling,
onderling overleg, veiligheid, gezondheid en welzijn.
– Het recht op overleg met het bevoegd gezag
– Initiatiefrecht
– Informatierecht
– Het recht om alle aangelegenheden te bespreken
– Adviesrecht
– Instemmingsrecht

   

2014